POM

 

Algemene voorwaarden

1. Algemeen

POM is opgericht door L.F. (Lisette) Koerts - van der Steen, is gevestigd te Sterksel en ingeschreven bij de Kamer van koophandel onder nummer 69857180.

Lisette Koerts - van der Steen staat ingeschreven bij Stichting Kwaliteitsregister Jeugd (SKJ) onder registratienummer 100027107.

AGB code POM: 94063750.
AGB code Lisette Koerts - van der Steen: 94103899.

2. Definities

In deze voorwaarden worden de hierna volgende termen in de navolgende betekenis gebruikt, tenzij uitdrukkelijk anders is aangegeven.

POM: de leverancier van de dienstverlening.
Opdrachtgever: de wederpartij van POM.
Professional: een organisatie of zelfstandige wederpartij van POM.
Overeenkomst: overeenkomst van opdracht of freelanceovereenkomst.

Waar in de voorwaarden in een mannelijke vorm wordt geschreven, kan ook de vrouwelijke vorm worden gelezen tenzij nadrukkelijk anders bepaald.

3. Toepasselijkheid

Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op alle mondelinge en schriftelijke offertes en overeenkomsten van en met POM en daarmee ook alle verband houdende handelingen, zowel van voorbereidende als van uitvoerende aard. Op voorhand dient u kennis te nemen van deze Algemene Voorwaarden. Voor aanvang van inzet door POM zullen wij u wijzen op deze algemene voorwaarden en om uw akkoord vragen.

4. Vertrouwelijkheid

Alle coaching- en begeleidings- en adviesgesprekken zijn vertrouwelijk. Mochten er echter signalen zijn die de veiligheid van u en/of uw kind in gevaar brengen, dan zal POM dit wel bespreken met derden. Dit wordt altijd eerst met u besproken en is conform de wet ‘Meldcode huiselijk geweld en kindermishandeling’. Meer informatie over de meldcode is terug te lezen op de website van de Rijksoverheid. Ga hiervoor naar www.rijksoverheid.nl/onderwerpen/huiselijk-geweld/meldcode.

Mocht POM het noodzakelijk achten in contact te treden met derden dan zal hiervoor altijd eerst toestemming aan de opdrachtgever gevraagd worden.

5. Begeleiding kinderen

Een kind komt in aanmerking voor coaching- en begeleidingsmomenten wanneer alle gezaghebbende voorafgaand toestemming hiervoor hebben gegeven. De toestemming zal schriftelijk of digitaal gevraagd worden. In een enkel geval kan het voor komen dat de toestemming mondeling gevraagd wordt. Hiervan zal dan een notitie worden gemaakt door POM.

Op vraag van gezaghebbende kan er een observatie op een kinderdagverblijf, basisschool, thuis of andere voorziening waar het kind komt plaatsvinden. De toestemming zal schriftelijk of digitaal gevraagd worden. In een enkel geval kan het voor komen dat de toestemming mondeling gevraagd wordt. Hiervan zal dan een notitie worden gemaakt door POM.

Informatie aan derden (zoals huisarts, gemeente en school) wordt uitsluitend met toestemming van alle gezaghebbende gedeeld.

Bij begeleiding van kinderen dient tijdens deze begeleiding een opdrachtgever (telefonisch) bereikbaar te zijn.

6. Uitgebrachte offertes

Door POM uitgebrachte offertes zijn vrijblijvend; zij zijn geldig gedurende 30 dagen, tenzij in de offerte een andere termijn wordt vermeld. POM is slechts aan de offertes gebonden indien de aanvaarding hiervan door de wederpartij schriftelijk binnen de gestelde termijn wordt bevestigd. De offerte bevat in elk geval een zo nauwkeurig mogelijke omschrijving van de te verrichten diensten en de te werken uren tegen welk vastgesteld uurtarief.

Indien de aanvaarding, ook op ondergeschikte punten, afwijkt van het in de offerte opgenomen aanbod, is POM niet gebonden aan de uitgebrachte offerte. De overeenkomst is dan niet overeenkomstig deze afwijkende aanvaarding tot stand gekomen, tenzij POM anders aangeeft.

Een samengestelde prijsopgave verplicht POM niet tot het verrichten van een gedeelte van de opdracht tegen een overeenkomstig deel van de offerte. Offertes gelden niet automatisch voor toekomstige opdrachten.

7. Totstandkoming overeenkomst

Om gebruik te kunnen maken van de diensten van POM kan er contact opgenomen worden via de contactgegevens zoals genoemd op de website. Tijdens een oriënterend gesprek zullen de mogelijkheden van dienstverlening met een mogelijke opdrachtgever besproken worden. Voor incidentele hulp, ondersteuning, advies en/of begeleiding zal er indien nodig mondeling en/of schriftelijk een offerte uitgebracht worden.

Opdrachtgevers kunnen met POM ook een ‘Overeenkomst van Opdracht’ of ‘Freelanceovereenkomst’ (hierna te noemen: overeenkomst) aan inzake het geven van hulp, ondersteuning, advies en/of begeleiding. In de overeenkomst wordt in overleg tussen opdrachtgever en POM de aard van de diensten, de kwaliteitsborging en de duur van de overeenkomst vastgelegd. De overeenkomst wordt door opdrachtgever en POM ondertekend. Voor elke opdracht dient de overeenkomst als opdrachtbevestiging. In deze overeenkomst worden de werkzaamheden en tarieven vermeld.

8. Dienstverlening

POM zal de overeenkomst naar beste inzicht en vermogen en overeenkomstig de eisen van goed vakmanschap uitvoeren; e.e.a. op grond van de door opdrachtgever beschikbaar gestelde gegevens.

Indien een goede uitvoering dit vereist, heeft POM het recht bepaalde werkzaamheden te laten verrichten door derden. Opdrachtgever wordt van de inschakeling van derden op de hoogte gebracht.

De opdrachtgever draagt er zorg voor dat alle gegevens waarvan de opdrachtgever redelijkerwijs behoort te begrijpen dat deze noodzakelijk zijn voor het uitvoeren van de overeenkomst, tijdig aan POM worden verstrekt. Indien de voor de uitvoering van de overeenkomst benodigde gegevens niet tijdig aan POM zijn verstrekt, heeft POM het recht de uitvoering van de overeenkomst op te schorten en/of de uit de vertraging voortvloeiende extra kosten volgens het overeengekomen uurtarief aan de opdrachtgever in rekening te brengen.

Als onderdeel van de dienstverlening van POM worden er foto’s, video’s en/of audio opnamen gemaakt. In de meeste gevallen worden deze gemaakt met als doel de opdrachtgever op de hoogte te brengen over de voortgang van de dienstverlening. Het doel van het maken van foto’s, video’s en/of audio opnamen kan ook zijn voor publicatie op de website van POM of op sociale media waar POM gebruik van maakt.

POM deelt in geen enkel geval foto’s, video’s en/of audio opnamen die kunnen lijden tot identificatie met anderen zonder dat hier expliciete toestemming voor gegeven is door de opdrachtgever. De toestemming zal schriftelijk, digitaal of mondeling gevraagd worden. Er zal in alle gevallen een notitie worden gemaakt door POM. Toestemming geven geldt eenmalig en zal in alle gevallen opnieuw gevraagd moeten worden tenzij de opdrachtgever schriftelijk met datum, plaats en handtekening aangeeft dat niet nodig te achten.

In het geval van dienstverlening rondom minderjargen zal POM altijd voor dat de dienstverlening aanvangt maar uiterlijk tijdens een intake de opdrachtgever op de hoogte brengen van het beleid rondom foto’s, video’s en audio opnames. Bekijk voor meer informatie ook de privacyverklaring van POM.

POM is niet aansprakelijk voor schade, van welke aard ook, doordat POM is uitgegaan van door opdrachtgever onjuiste en/of onvolledige gegevens, tenzij deze onjuistheid en/of onvolledigheid voor POM redelijkerwijs kenbaar behoorde te zijn.

Opdrachtgever vrijwaart POM voor eventuele aanspraken van derden, die in verband met de uitvoering van de overeenkomst schade lijden en welke geheel of gedeeltelijk aan de opdrachtgever verwijtbaar zijn.

9. De uitvoering

Tijdens een oriënterend gesprek worden hulpvraag en hulpaanbod afgestemd. Tijdens een tussentijds en/of eindgesprek worden de vorderingen besproken en wordt afgestemd wat er nog nodig is om de coaching en/of begeleiding en/of advisering succesvol te kunnen beëindigen of indien nodig nog voort te zetten. Indien van toepassing kan hierbij ook worden doorverwezen voor verder onderzoek of andere soort hulpverlening.

10. Tussentijdse wijziging van de overeenkomst

Indien tijdens de uitvoering van de overeenkomst blijkt dat het voor een behoorlijke uitvoering noodzakelijk is om de te verrichten werkzaamheden te wijzigen of aan te vullen, zullen partijen tijdig en in onderling overleg de overeenkomst dienovereenkomstig aanpassen.

Indien partijen overeenkomen dat de overeenkomst wordt gewijzigd, zal POM zo spoedig mogelijk aan opdrachtgever kenbaar maken welke elementen, zoals o.a. kosten of kwaliteit, moeten wijzigen en wanneer.

In afwijking van laatst voorgaande volzin zal POM geen meerkosten in rekening brengen indien de wijziging het gevolg is van omstandigheden die POM verwijtbaar zijn.

11. Contractduur en uitvoeringstermijn

De overeenkomst tussen POM en een opdrachtgever wordt in na overleg aangegaan voor bepaalde of onbepaalde tijd. Opdrachtgever en POM kunnen een andere periode overeenkomen. Die staat dan in offerte en/of overeenkomst vermeld.

12. Tarieven

Voor tarieven kunt u contact opnemen met POM via de contactgegevens genoemd op de website. Alle genoemde bedragen zijn exclusief 21 % BTW.

13. Betalingsvoorwaarden

Indien er sprake is van een overeenkomst dan factureert POM aan het einde van de maand. Is er geen sprake van een overeenkomst dan factureert POM in principe na het leveren van de afgesproken diensten, uiterlijk binnen 1 maand. Als de factuur het deelnemen aan een activiteit betreft dan zal POM vooraf factureren, bijvoorbeeld in het geval van een thema-avond.

U ontvangt de factuur met het te betalen bedrag per e-mail. De betaling dient binnen 14 dagen na de factuurdatum overgemaakt te worden. Als het een factuur betreft voor het deelnemen aan een activiteit dan dient de betaling binnen 14 dagen na factuurdatum overgemaakt te worden, mits de 14de dag voor de datum van de activiteit valt. Valt de datum van de activiteit voor de gestelde 14de dag dan dient de betaling vóór de datum waarop de activiteit plaatsvindt overgemaakt te worden.

Als er niet binnen de afgesproken termijn wordt betaald, stuurt POM een betalingsherinnering. Indien niet binnen 7 dagen na datum van betalingsherinnering aan de verplichtingen wordt voldaan, dan is POM gerechtigd een tweede herinnering met administratiekosten, de helft van het uurtarief exclusief BTW per nota, in rekening te brengen. Wordt er hierna nog niet aan de betalingsplicht voldoen, dan is POM genoodzaakt de vorderingen aan u, uit handen te geven aan derden. Die kosten die hieraan verbonden zijn komen, conform de wet, volledig voor uw rekening.

Bij betalingsachterstand is POM gerechtigd verdere begeleiding en dergelijke op te schorten totdat de betalingsverplichting is voldaan.

14. Verhindering

De afspraken en locatie worden in overleg gemaakt. Indien u verhinderd ben of u de afspraak wilt verzetten kan dit kosteloos tot 24 uur voor de afspraak. Indien binnen 24 uur wordt afgezegd, wordt de gereserveerde tijd van het tarief in rekening gebracht.

15. Klachten

Klachten over verrichte werkzaamheden dienen door de opdrachtgever binnen acht dagen nadat opdrachtgever dat redelijkerwijs had kunnen ontdekken, doch uiterlijk binnen veertien dagen na ontvangst van een relevante factuur, schriftelijk te worden gemeld aan POM. De ingebrekestelling bevat een zo nauwkeurig en gedetailleerd mogelijke omschrijving van de vermeende nalatigheid van POM, zodat POM in staat is adequaat te reageren.

Indien een klacht gegrond wordt beoordeeld door POM, zal POM de werkzaamheden alsnog verrichten zoals betaamt, tenzij dat inmiddels voor opdrachtgever aantoonbaar zinloos is geworden. Die vermeende zinloosheid dient opdrachtgever dan te voegen in de ingebrekestelling. In een dergelijk geval is POM bij een aantoonbare schade maximaal gehouden binnen de grenzen van artikel 8.

Indien een klacht niet in der minne kan worden opgelost ontstaat een geschil dat vatbaar is voor de geschillenregeling van artikel 16.

16. Geschillen

 1. Geschillen over verrichte werkzaamheden kunnen zowel door POM als door de opdrachtgever aanhangig gemaakt worden bij de Geschillencommisie Zorg, Bordewijklaan 46, Postbus 90 600, 2509 LP Den Haag. Zie voor meer informatie op de website van de Geschillencommisie Zorg www.degeschillencommissiezorg.nl.
 2. Een geschil wordt door de Geschillencommissie slechts in behandeling genomen, indien de opdrachtgever zijn klacht eerst bij POM heeft ingediend.
 3. Leidt de klacht niet tot een oplossing dan moet het geschil binnen 12 maanden na de datum waarop de opdrachtgever de klacht bij POM indiende, schriftelijk of in een andere door de Geschillencommissie te bepalen vorm bij deze commissie aanhangig worden gemaakt.
 4. Wanneer de opdrachtgever een geschil aanhangig maakt bij de Geschillencommissie, is POM aan deze keuze gebonden. Indien POM een geschil aanhangig wil maken bij de Geschillencommissie, moet hij de opdrachtgever Schriftelijk vragen zich binnen vijf weken uit te spreken of hij daarmee akkoord gaat. POM dient daarbij aan te kondigen dat hij zich na het verstrijken van voornoemde termijn vrij zal achten het geschil bij de rechter aanhangig te maken.
 5. De Geschillencommissie doet uitspraak met inachtneming van de bepalingen van het voor haar geldende reglement. Het reglement van de Geschillencommissie is beschikbaar via www.degeschillencommissiezorg.nl en wordt desgevraagd toegezonden. Voor de behandeling van een geschil is een vergoeding verschuldigd. De beslissingen van de Geschillencommissie geschieden bij wege van bindend advies.
 6. Uitsluitend de rechter dan wel de hierboven genoemde Geschillencommissie is bevoegd van geschillen kennis te nemen.

17. Tussentijdse opzegging

Beide partijen kunnen de overeenkomst te allen tijde schriftelijk opzeggen met een opzegtermijn van dertig dagen. In die termijn zijn partijen gehouden tot alle verplichtingen in de overeenkomst.

Indien de overeenkomst tussentijds wordt opgezegd door opdrachtgever, heeft POM recht op compensatie vanwege het daardoor ontstane en aannemelijk te maken bezettingsverlies, tenzij feiten en omstandigheden die aan de opzegging ten grondslag liggen aan POM zijn toe te rekenen. Voorts is opdrachtgever alsdan gehouden tot betaling van de declaraties voor tot dan toe verrichte werkzaamheden. De voorlopige resultaten van tot dan toe verrichte werkzaamheden zullen dan ook onder voorbehoud door POM ter beschikking worden gesteld aan opdrachtgever. Indien eventueel op verzoek van opdrachtgever de werkzaamheden worden overgedragen aan derden en dat brengt voor POM extra kosten met zich mee, worden deze kosten extra aan opdrachtgever in rekening gebracht.

Indien de overeenkomst tussentijds wordt opgezegd door POM, zal POM in overleg met opdrachtgever zorgdragen, primair voor overdracht van nog te verrichten diensten aan derden, of secundair een redelijke wijze van teruggave van de opdracht aan opdrachtgever, tenzij feiten en omstandigheden die aan de opzegging ten grondslag liggen de opdrachtgever toerekenbaar zijn.

18. Opschorting en ontbinding

POM is bevoegd de nakoming van de verplichtingen op te schorten of de overeenkomst te ontbinden, indien

 1. Opdrachtgever de verplichtingen uit de overeenkomst niet of niet behoorlijk nakomt.
 2. Na het sluiten van de overeenkomst POM ter kennis gekomen omstandigheden goede en redelijke grond geven te vrezen dat opdrachtgever de verplichtingen niet zal nakomen. In geval er goede grond bestaat te vrezen dat opdrachtgever slechts gedeeltelijk of niet behoorlijk zijn uit de overeenkomst voortvloeiende verplichtingen zal nakomen, is de opschorting slechts toegelaten voor zover de tekortkoming haar rechtvaardigt.
 3. Opdrachtgever of diens bewindvoerder of diens curator in geval van liquidatie, faillissement, beslag of surseance van betaling voor voortzetting van de dienstverlening door POM verzocht is zekerheid te stellen voor de voldoening van zijn verplichtingen uit de overeenkomst en deze zekerheid uitblijft of als onvoldoende door POM gemotiveerd wordt beoordeeld.

Voorts is POM bevoegd de overeenkomst te (doen) ontbinden indien zich omstandigheden voordoen welke van dien aard zijn dat nakoming van de overeenkomst onmogelijk of naar maatstaven van redelijkheid en billijkheid niet langer kan worden gevergd dan wel indien zich anderszins omstandigheden voordoen welke van dien aard zijn dat ongewijzigde instandhouding van de overeenkomst in redelijkheid niet mag worden verwacht.

Indien de overeenkomst wordt ontbonden zijn de vorderingen van POM op opdrachtgever onmiddellijk opeisbaar. Indien POM de nakoming van de verplichtingen opschort, behoudt POM alle aanspraken uit de wet en overeenkomst. POM behoudt steeds het recht schadevergoeding te vorderen.

19. Aansprakelijkheid

 1. Indien POM aansprakelijk mocht zijn, dan is deze aansprakelijkheid beperkt tot hetgeen in deze bepaling is geregeld.
 2. Advies, coaching en begeleiding door POM is bedoeld als oplossings- en resultaatgericht, zonder daarmee de oplossing of het resultaat te garanderen. De cliënt zal zichzelf verder in zijn/haar eigen proces ontwikkelen. POM is derhalve niet aansprakelijk voor directe of indirecte schade of letsel voortvloeiende uit, of in verband met, de geboden diensten, tenzij sprake is van opzet of grove schuld aan de zijde van POM.

De aansprakelijkheid van POM is ten alle tijden beperkt tot maximaal het bedrag dat is betaald door de cliënt of diens ouder/verzorger aan POM in het kader van het afgesproken coaching- of begeleidingstraject.

Voor lichamelijke- en psychische klachten, raadt POM aan altijd contact op te nemen met uw huisarts.

20. Vrijwaringen

 1. De opdrachtgever vrijwaart POM voor aanspraken van derden met betrekkingen tot rechten van intellectuele eigendom op door de opdrachtgever verstrekte gegevens, die bij de uitvoering van de overeenkomst worden gebruikt.
 2. Indien opdrachtgever aan POM informatiedragers, elektronische bestanden of software etc. verstrekt, garandeert deze dat de informatiedragers, elektronische bestanden of software vrij zijn van virussen en defecten.

21. Overmacht

 1. Partijen zijn niet gehouden tot het nakomen van enige verplichting, indien zij daartoe gehinderd worden als gevolg van een omstandigheid die niet is te wijten aan schuld, en noch krachtens de wet, een rechtshandeling of in het maatschappelijk verkeer geldende opvattingen voor hun rekening komt.
 2. Onder overmacht wordt in deze algemene voorwaarden verstaan naast hetgeen daaromtrent in de wet en jurisprudentie wordt begrepen, alle van buiten komende oorzaken, voorzien of niet voorzien, waarop POM geen invloed kan uitoefenen, doch waardoor POM niet in staat is de verplichtingen na te komen. Werkstakingen in het bedrijf van POM worden daaronder begrepen.
 3. Partijen kunnen gedurende de periode dat de overmacht voortduurt de verplichtingen uit de overeenkomst opschorten. Indien deze periode langer duurt dan twee maanden is ieder der partijen gerechtigd de overeenkomst te ontbinden, zonder verplichting tot vergoeding van schade ontstaan door de overmacht aan de andere partij.
 4. Voor zoveel POM ten tijde van het intreden van overmacht inmiddels gedeeltelijk zijn verplichtingen uit de overeenkomst is nagekomen of deze zal kunnen nakomen, en aan het nagekomen respectievelijk na te komen gedeelte zelfstandige waarde toekomt, is POM gerechtigd om het reeds nagekomen respectievelijk na te komen gedeelte separaat te declareren. Opdrachtgever is gehouden deze declaratie te voldoen als ware het een afzonderlijke overeenkomst.

22. Eigendomsvoorbehoud

 1. Alle door POM geleverde zaken, daaronder eventueel mede begrepen ontwerpen, schetsen, tekeningen, films, software, (elektronische) bestanden, enz., blijven eigendom van POM totdat de opdrachtgever alle navolgende verplichtingen uit alle met POM gesloten overeenkomsten is nagekomen.
 2. De opdrachtgever is niet bevoegd de onder het eigendomsvoorbehoud vallende zaken te verpanden noch op enige andere wijze te bezwaren.
 3. Indien derden beslag leggen op de onder eigendomsvoorbehoud geleverde zaken dan wel rechten daarop willen vestigen of doen gelden, is opdrachtgever verplicht POM zo snel als redelijkerwijs verwacht mag worden daarvan op de hoogte te stellen.
 4. De opdrachtgever verplicht zich de onder eigendomsvoorbehoud geleverde zaken te verzekeren en verzekerd te houden tegen brand, ontploffings- en waterschade alsmede tegen diefstal en de polis van deze verzekering op eerste verzoek aan POM ter inzage te geven.
 5. Door POM geleverde zaken, die krachtens het onder 1 van dit artikel bepaalde onder het eigendomsvoorbehoud vallen, mogen slechts in het kader van een normale bedrijfsuitoefening worden doorverkocht en nimmer als betaalmiddel worden gebruikt.
 6. Voor het geval dat POM zijn in dit artikel aangeduide eigendomsrechten wil uitoefenen, geeft de opdrachtgever reeds nu onvoorwaardelijke en niet herroepbare toestemming aan POM of door deze aan te wijzen derden om al die plaatsen te betreden waar de eigendommen van POM zich bevinden en die zaken mede terug te nemen.

23. Intellectueel eigendom en auteursrechten

 1. Onverminderd het overigens in deze algemene voorwaarden bepaalde behoudt POM zich de rechten en bevoegdheden voor die POM toekomen op grond van de Auteurswet.
 2. Alle door POM verstrekte stukken, zoals rapporten, adviezen, overeenkomsten, ontwerpen, schetsen, tekeningen, software enz., zijn uitsluitend bestemd om te worden gebruikt door de opdrachtgever en mogen niet door hem zonder voorafgaande toestemming van POM worden verveelvoudigd, openbaar gemaakt, of ter kennis van derden gebracht, tenzij uit de aard van de verstrekte stukken anders voortvloeit.
 3. POM behoudt het recht de door de uitvoering van werkzaamheden toegenomen kennis voor andere doeleinden te gebruiken, voor zover hierbij geen vertrouwelijke informatie ter kennis van derden wordt gebracht.

24. Toepasselijk recht

Op elke overeenkomst tussen opdrachtgever en POM is Nederlands recht van toepassing.

Lisette van der Steen
Lisette Koerts - van der SteenPedagoog

POM

Sterksel, Heeze-Leende (Noord-Brabant)
E-mail: lisette@groeienmetpom.nl
KvK: 69857180
SKJ: 100027107
AGB code vestiging: 94063750
AGB code zorgverlener: 94103899

Locatie Geldrop

't Geldrops Kwartier
Rederijkerstraat 6
5663 EB Geldrop

Algemene voorwaarden
Privacyverklaring
Tarieven
Contact

POM op social media


Volg ons op FacebookVolg ons op TwitterVolg ons op LinkedIn