POM

 

Privacyverklaring

Bij POM vinden we bewust, veilig en verantwoord omgaan met jouw gegevens heel belangrijk. Als onderneming zijn wij verplicht je te informeren over hoe we omgaan met persoonsgegevens, waarom we persoonsgegevens nodig hebben, wat we met deze gegevens doen, waarom we dat doen, en hoe we de gegevens bewaren en beveiligen. Deze privacyverklaring verwoord dat. De privacyverklaring is opgesteld in overeenstemming met de Europese Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG).

Lisette Koerts - van der Steen, eigenaar van POM, gevestigd te Sterksel en ingeschreven bij de KvK onder nummer 69857180, is gebruiker en tevens verwerkingsverantwoordelijke van deze privacyverklaring.

Een privacyverklaring dient beknopt, transparant begrijpelijk en gemakkelijk toegankelijk te zijn. Zijn er toch nog vragen? Tips? Andere Feedback? Dat kan! Neem gerust contact op met POM. Je kunt een e-mail sturen naar lisette@groeienmetpom.nl of gebruik maken van het contactformulier op de website.

Persoonsgegevens die worden verwerkt

POM kan persoonsgegevens over jou verwerken, doordat je gebruik maakt van de diensten van POM en/of omdat je deze zelf bij het invullen van een contactformulier op de website van POM verstrekt. POM verwerkt afhankelijk van de situatie de volgende persoonsgegevens:

 • Voornaam, tussenvoegsel en achternaam;
 • Geboortedatum;
 • Geslacht;
 • BSN;
 • Adresgegevens;
 • Telefoonnummer;
 • E-mailadres;
 • OpIang gegevens (naam contactpersoon, adres, telefoonnummer, e-Iailadres);
 • School gegevens (naam contactpersoon, adres, telefoonnummer, e-mailadres);
 • Huisarts gegevens (naam contactpersoon, adres, telefoonnummer, e-mailadres);
 • Zorgverlener gegevens (naam contactpersoon, adres, telefoonnummer, e-mailadres);
 • Foto, video en/of audiomateriaal;
 • Handtekening;

Als er op de website gebruik wordt gemaakt om via het formulier aanvullende informatie te geven (een vraag, opmerking, toelichting, etc.) dan wordt dit bericht mogelijk ook verwerkt.

Waarom deze persoonsgegevens nodig zijn

Kort gezegd verwerkt POM persoonsgegevens om de dienstverlenging van POM mogelijk te maken. Als er op de website een contactformulier ingevuld wordt dan zullen we deze informatie gebruiken om contact met je op nemen. Bij het aanmelden via de website voor evenementen worden de gegevens gebruikt om contact op te kunnen nemen maar ook, als dat van toepassing is, om een factuur op te kunnen stellen en naar toe te kunnen sturen.

Ook is POM gecontracteerd zorgverlener voor het verlenen van zorg via de jeugdwet. Om het verlenen van de zorg via de jeugdwet mogelijk te maken moeten de gemeenten waarmee POM een zorgcontract heeft een beschikking afgeven. Het gaat hierbij altijd om naam gegevens, geboortedatum, geslacht, BSN en de verwijzer (huisarts, consultatiebureau, jeugdarts) van de aanvraag.

POM verwerkt ook persoonsgegevens via toestemmingsformulieren. Het doel is dan om toestemming te vragen voor begeleiding van een kind en/of toestemming te vragen om gegevens uit te mogen wisselen met derden in het kader van het welzijn van het kind. Hiervoor verwerken wij dan in ieder geval je handtekening. In het geval van de gegevensuitwisseling met derden verwerken we ook de gegevens van deze derden (school, opvang, huisarts, andere betrokken zorgverleners).

Om inzicht te geven in de voortgang van de dienstverlening maken we bij POM soms foto’s, video’s en/of audio opnamen. Deze worden gemaakt met als doel jou op de hoogte te brengen hoe het met de dienstverlening rondom jou of jouw kind gaat. Het maken van foto’s, video’s en audio opnamen is onderdeel van onze algemene voorwaarden. Digitale materialen die kunnen lijden tot identificatie en dus een persoonsgegeven is gebruiken we nooit zonder expliciete toestemming per geval voor andere doeleinden dan naar jou toe.

Hoelang de persoonsgegevens bewaard worden

Gegevens worden niet langer bewaard dan dat POM ze nodig heeft. Bij een informatie aanvraag via de website worden de gegevens niet bewaard als er niet een dienstverlening uit volgt. Als er mogelijk wel dienstverlening volgt dan bewaren wij je gegevens niet langer dan een jaar als er niet een overeenkomst tot stand komt.

Gegevens die uit dienstverlening volgen worden niet langer bewaard dan vijf jaar na afloop van het laatste contact wat bij de dienstverlening hoorde.

Net als elk ander bedrijf zijn ook wij wettelijk verplicht onze administratie (inclusief facturen met adresgegevens) zeven jaar te bewaren.

Delen met anderen

POM verstrekt persoonsgegevens alléén aan derden indien dit nodig is voor de uitvoering van een overeenkomst, of om te voldoen aan een wettelijke verplichting. In geen enkel geval worden gegevens verkocht aan derden. Als er gegevens uitgewisseld worden met derden dan heb je daar altijd vooraf toestemming voor gegeven middels een toestemming formulier.

Verwerkers en verwerkersovereenkomsten

POM kan niet altijd alle verwerking van gegevens zelf uitvoeren, zoals voor de meeste ICT-leveranciers geldt. Om ervoor te zorgen dat de verwerker voldoet aan de privacywetgeving stellen we een verwerkersovereenkomst op.

Gegevens inzien, aanpassen of verwijderen

Je hebt het recht om je eigen persoonsgegevens in te zien, te corrigeren of te verwijderen. Je kunt een verzoek tot inzage, correctie of verwijdering sturen naar lisette@groeienmetpom.nl. POM zal zo snel mogelijk, maar binnen vier weken, schriftelijk op het verzoek reageren.

Beveiliging

De bescherming van jouw gegevens nemen wij heel serieus. We slaan je gegevens op in een goed beveiligde cloud. Daarnaast zijn onze computers met passende en doelmatige technische maatregelen beveiligd, zoals volledige schijf encryptie en een sterk wachtwoord. De website maakt gebruik van een betrouwbaar SSL-certificaat. Een SSL-verbinding kun je herkennen aan het slotje en het woord ‘veilig’ in de adresbalk van de browser.

Tot slot

Neem gerust contact met ons op als je nog vragen hebt over deze privacyverklaring. Gebruik het contactformulier op de website of gebruik de contactgegevens hieronder. Mocht je er aanleiding toe zien dan kun je bezwaar maken tegen de verwerking van je persoonsgegevens en/of een klacht indienen bij de Nederlandse Autoriteit Persoonsgegevens.

De privacyverklaring op de website is altijd de geldende en meest actuele versie van de privacyverklaring. Kom dus regelmatig even kijken of er nog nieuwe dingen staan.

POM
Lisette Koerts – van der Steen
Sterksel, Heeze-Leende (Noord-Brabant)
E-mail: lisette@groeienmetpom.nl
KvK: 69857180
SKJ: 100027107
AGB code vestiging: 94063750
AGB code zorgverlener: 94103899

Lisette van der Steen
Lisette Koerts - van der SteenPedagoog

POM

Sterksel, Heeze-Leende (Noord-Brabant)
E-mail: lisette@groeienmetpom.nl
KvK: 69857180
SKJ: 100027107
AGB code vestiging: 94063750
AGB code zorgverlener: 94103899

Locatie Geldrop

't Geldrops Kwartier
Rederijkerstraat 6
5663 EB Geldrop

Algemene voorwaarden
Privacyverklaring
Tarieven
Contact

POM op social media


Volg ons op FacebookVolg ons op TwitterVolg ons op LinkedIn